CP1best2.34 s
5 pt< 8.00 s121
4 pt< 10.00 s1
3 pt< 15.00 s1
2 pt< 20.00 s0
1 ptany1
CP2best2.50 s
5 pt< 10.00 s110
4 pt< 12.00 s1
3 pt< 15.00 s1
2 pt< 20.00 s0
1 ptany11
CP3best1.07 s
5 pt< 6.00 s108
4 pt< 7.00 s1
3 pt< 8.00 s0
2 pt< 9.00 s0
1 ptany6
CP4best0.31 s
5 pt< 0.60 s49
4 pt< 1.00 s16
3 pt< 2.00 s19
2 pt< 3.00 s6
1 ptany10
CP5any2
CP6any2
CP7any2
CP8best0.19 s
10 pt< 2.00 s82
9 pt< 3.00 s16
8 pt< 4.00 s1
7 pt< 5.00 s0
6 pt< 6.00 s0
5 pt< 8.00 s0
4 pt< 10.00 s0
3 pt< 15.00 s1
2 pt< 20.00 s0
1 ptany6
CP9best0.29 s
10 pt< 0.50 s5
9 pt< 1.00 s8
8 pt< 1.50 s2
7 pt< 2.00 s6
6 pt< 4.00 s12
5 pt< 6.00 s6
4 pt< 10.00 s4
3 pt< 20.00 s25
2 pt< 20.00 s0
1 ptany11
IS1best2.35 s
5 pt< 6.00 s24
4 pt< 8.00 s39
3 pt< 10.00 s10
2 pt< 12.00 s0
1 ptany5
IS2best19.07 s
5 pt< 0.10 s0
4 pt< 1.00 s0
3 pt< 10.00 s0
2 pt< 100.00 s3
1 ptany5
IS3best0.95 s
5 pt< 1.00 s1
4 pt< 2.00 s0
3 pt< 4.00 s0
2 pt< 10.00 s0
1 ptany0
MF1best1.72 s
5 pt< 4.00 s100
4 pt< 5.00 s24
3 pt< 6.00 s3
2 pt< 8.00 s0
1 ptany1
MF2best0.32 s
5 pt< 1.00 s119
4 pt< 1.50 s3
3 pt< 2.00 s0
2 pt< 2.50 s0
1 ptany4
MF3best2.77 s
5 pt< 3.00 s1
4 pt< 6.00 s0
3 pt< 16.00 s0
2 pt< 40.00 s0
1 ptany20
MF4best0.40 s
5 pt< 0.30 s0
4 pt< 1.00 s1
3 pt< 10.00 s4
2 pt< 100.00 s3
1 ptany0
NN1any6
NN2any2
SO1best1.61 s
5 pt< 2.20 s63
4 pt< 2.50 s6
3 pt< 3.00 s1
2 pt< 3.50 s0
1 ptany28
SO2best1.76 s
5 pt< 2.20 s23
4 pt< 2.50 s6
3 pt< 3.00 s4
2 pt< 3.50 s1
1 ptany4
SO3best15.76 s
5 pt< 1.00 s0
4 pt< 2.00 s0
3 pt< 5.00 s0
2 pt< 10.00 s0
1 ptany4
all≥ 1 task130
≥ 2 tasks127
≥ 3 tasks123
≥ 4 tasks122
≥ 5 tasks118
≥ 6 tasks114
≥ 7 tasks112
≥ 8 tasks97
≥ 9 tasks91
≥ 10 tasks70
≥ 11 tasks34
≥ 12 tasks11
≥ 13 tasks6
≥ 14 tasks3
≥ 15 tasks3
≥ 16 tasks3
≥ 17 tasks3
≥ 18 tasks2
≥ 19 tasks2